Happy Monkey

Milkshake - Strawberry
Happy Monkey Milkshake - Strawberry
200ml (1 pack)
$2.98
Smoothie - Apple & Blackcurrant
Happy Monkey Smoothie - Apple & Blackcurrant
180ml (1 pack)
$2.98
Smoothie - Orange & Mango
Happy Monkey Smoothie - Orange & Mango
180ml (1 pack)
$2.98
Smoothie - Strawberry & Banana
Happy Monkey Smoothie - Strawberry & Banana
180ml (1 pack)
$2.98